Barion Pixel
Gyomber-logo

Adatkezelési tájékoztató 

A www.gyomberbolt.hu (a továbbiakban: Weboldal vagy Honlap) adatkezelési tájékoztatója. 

A Gyömbér Illatbolt Kereskedelmi Kft. (székhely: 9012 Győr, Halász Ödön utca 1, A épület 2. emelet 2. ajtó; adószám: 27720017-2-08, e-mail cím: info@gyomberbolt.hu), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. 

A szolgáltatást a Sybell Informatika Kft. (1158 Budapest, Késmárk u 7/B II. emelet 206., adószám: 25859502-2-42, a továbbiakban: Sybell Informatika Kft.) biztosítja, és az adatokat a Sybell Informatika Kft szervertermében telepített, fizikailag és technikailag is védett, saját, dedikált szerveren tároljuk. 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. 

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő weblapján, a www.gyomberbolt.hu oldalon történő adatkezelésre terjed ki.  

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), és megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.). 

 1. Az Adatkezelő és elérhetőségei: 

Gyömbér Illatbolt Kereskedelmi Kft. 

Cím: 9012 Győr, Halász Ödön utca 1, A épület 2. emelet 2. ajtó 

Telefonszám: +36 20 234 6990

Email: info@gyomberbolt.hu 

 1. Alapelvek 

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

3. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

4. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

5. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

6. A weboldal és a szolgáltatások magyar nyelven érhetőek el. 

A személyes adatokra vonatkozó alapelvek: 

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik. 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 1. Adatkezelés 

A hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen Adatkezelési tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek. 

Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel. 

Az adatkezelés céljai:  

 1. Webáruház működtetése, regisztráció 

Webáruház működtetésével összefüggésben a regisztráció, a weboldalra történő bejelentkezés és a termék/szolgáltatás megrendelése során a kapcsolattartás és a megvásárolt termék kiszállítása. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, számlázási cím, telefonszám, szállítás cím; a weboldalra történő bejelentkezés során: felhasználónév, jelszó; földrajzi hely, IP cím és böngésző fajta: ezen adatokat arra használjuk, hogy megbecsüljük az adókat és a szállítást. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A feldolgozás helye: Magyarország 

 1. Facebook regisztráció és hitelesítés 

A Facebook fiókkal történő regisztráció és hitelesítés összefüggésében a felhasználó engedélyt ad arra, hogy a Weboldal azonosítsa, és bizonyos szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosítson. A Facebook regisztrációs és hitelesítési szolgáltatást a Facebook, Inc. biztosítja, ami a Facebook közösségi hálózat része. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, illetve a a szolgáltatás adatkezelési tájékoztatójában meghatározott egyéb adatok. (https://www.facebook.com/privacy/explanation”tájékozatató) 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok. Privacy Shield résztvevő. 

 1. Google regisztráció és hitelesítés 

A Google fiókkal történő regisztráció és hitelesítés összefüggésében a felhasználó engedélyt ad arra, hogy a Weboldal azonosítsa, és bizonyos szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosítson. A Google regisztrációs és hitelesítési szolgáltatást a Google LLC biztosítja, ami a Google közösségi hálózat része. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, illetve a a szolgáltatás adatkezelési tájékoztatójában meghatározott egyéb adatok. („https://policies.google.com/privacy?hl=hu”tájékozatató) 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok. Privacy Shield résztvevő. 

 1. Hozzászólások, termékértékelések beküldése 

Hozzászólások, termékértékelések beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül gyűjtjük a hozzászóló email címét a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A hozzászólás elfogadása után a hozzászólás tartalma nyilvánosan megjelenik. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

 1. Hírlevél küldés 

 Hírlevél szolgáltatás igénybevételéhez az e-mail cím megadása elengedhetetlen, amely a hírlevelek kézbesítésénél kerül felhasználásra. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatják meg a hozzájárulásukat a személyes adataik kezeléséhez és a hírlevél fogadásához. A hírlevélről a „leiratkozás” alkalmazásának használatával vagy írásban, e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhatnak, ami a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

 1. iThemes Security biztonsági modul 

iThemes Security biztonsági modul esetén a látogatók IP címe, a belépési próbálkozásokhoz használt felhasználónév feltételesen naplózva vannak, hogy ellenőrizhessük a rosszindulatú tevékenységet és hogy bizonyos fajta támadásoktól megóvjuk honlapunkat. A naplózás feltételei többek között: belépési kísérletek, kilépési kérések, gyanús URL-ek lekérdezése, a weboldal tartalmának megváltoztatása és jelszó-frissítések. Ezek az információk 14 napig kerülnek megőrzésre. 

 1. Cookie-k (sütik) kezelése  

Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. “Cookie”-kat, azaz “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a Weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az “Elfogadom” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k: 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. 

Az érintettek köre: A Weboldalt látogató valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a munkamenet ideje 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Google Analytics statisztikai cookie-k: 

Ez a Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzését. 

A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 1. Adatfeldolgozók  

A webhelyadatokat az alábbi szolgáltatókkal osztjuk meg: 

 1. tárhely szolgáltató: 

név: Sybell Informatika Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-293034 

székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206. 

Adószám: 25859502-2-42 

email: hello@sybell.hu 

https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ 

 1. webshop fejlesztés, karbantartás: 

név: Kónya Gábor egyéni vállalkozó 

székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. fsz. 

adószám: 56809053-1-28 

telefon: 06 70 427 7596 

e-mail: info.konavisuals@gmail.com 

 1. Facebook regisztráció és hitelesítés: 

név: Facebook Ireland Ltd. 

cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 1. Google regisztráció és hitelesítés: 

név: Google Ireland Limited 

cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 

nyilvántartási szám: 368047 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

 1. webshop bankkártyás fizetés: 

név: Barion Payment Zrt. 

nyilvántartási szám: 01-10-048552 

székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. 

adószám: 25353192-2-43 

e-mail: hello@barion.com 

https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ 

 1. webhely látogatói statisztikák: 

név: Google Ireland Limited 

regisztrációs szám: 368047 

székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 

https://www.google.com/analytics/terms/hu.html 

 1. házhozszállítás és csomagautomatás kézbesítés: 

név: FOXPOST Zrt. 

cím: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A. 

adószám: 25034644-2-10 

e-mail: info@foxpost.hu 

https://www.foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek 

 1. Érintettek jogai 

1. A hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

3. A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

4. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

7. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 1. Jogorvoslat 

Panaszával először forduljon hozzánk bizalommal, az info@gyomberbolt.hu e-mail címre küldött e-maillel, vagy a 9152 Börcs, Keréktói utca 7. címre küldött postai levéllel. 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Bírói úton jogorvoslatot kérhet az Adatkezelővel szemben, amennyiben az Adatkezelő az Ön megítélése szerint a személyes adatai nem megfelelő kezelése következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján. 

Tájékoztató érvényes: 2022. május 3.-tól